Skip to content
Strona główna > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo, w celu realizacji ciążącego na Administratorze Państwa danych osobowych – Panu Andrzeju Guzińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TOP-KEY Andrzej Guziński obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniższą wiadomość. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedstawioną dla Państwa informacją.

 1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Guziński, prowadzący działalność pod firmą TOP-KEY Andrzej Guziński, NIP 584 010 04 56, główne miejsce wykonywania działalności: Mściwoja II 8, 80-384 Gdańsk.
 2. Dane osobowe:
  • potencjalnych Klientów, Usługodawców lub Dostawców w zakresie podanym w trakcie podjętej lub realizowanej współpracy będą przetwarzane przez Administratora: do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. odpowiednio w celu identyfikacji osoby kontaktowej, bieżącego kontaktu zmierzającego do zawarcia umowy, marketingu bezpośredniego (po wyrażeniu stosownej zgody, jeśli jest wymagana).
  • Klientów, Usługodawców lub Dostawców w zakresie podanym w umowie lub trakcie podjętej lub realizowanej współpracy będą przetwarzane przez Administratora jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. odpowiednio w celu identyfikacji osoby kontaktowej, bieżącego kontaktu zmierzającego do zawarcia umowy, marketingu bezpośredniego (po wyrażeniu stosownej zgody, jeśli jest wymagana), w ramach realizacji i wykonywania umowy (realizacji usług), rozliczania umowy, wykonania przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi lub dochodzeniem roszczeń.
  • byłych Klientów, Usługodawców lub Dostawców w zakresie podanym w umowie lub trakcie podjętej lub realizowanej współpracy będą przetwarzane przez Administratora jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. odpowiednio w celu identyfikacji osoby kontaktowej, rozliczania umowy, wykonania przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi lub dochodzeniem roszczeń.
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług (w szczególności podwykonawcom, kurierom, księgowym) i odpowiednio zgodnie z udzielonymi upoważnieniami lub z zawartymi umowami powierzenia oraz organom władzy w przypadkach gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w ww. celach przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron oraz ochrony praw i interesów stron.
 5. Każda osoba posiada prawo dostępu do informacji, czy jej dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także otrzymania kopii przetwarzanych jej danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku zapytania o kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest lub było warunkiem podjęcia lub realizacji współpracy, w tym zawarcia lub wykonywania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia kontakt w ramach podjętej lub realizowanej współpracy, w tym wykonywanie umowy.
 8. Jeśli dane nie zostały otrzymane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, osoba została poinformowana o takiej okoliczności i źródle pochodzenia danych osobowych.
 9. Administrator nie będzie dokonywał zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku zmiany okoliczności lub przepisów w zakresie ochrony danych osobowych Administrator zastrzega sobie aktualizowanie przedmiotowej informacji

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem rodo@topkey.pl

Ilekroć w informacji jest mowa o:

 • * Kliencie należy przez to rozumieć konsumenta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jej pracowników lub pracowników osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • ** Dostawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jej pracowników lub pracowników osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • *** Usługodawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jej pracowników lub pracowników osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.